OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla pracowników klientów/kontrahentów

BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000697742, REGON 07045122500000, NIP 5471000427
(dalej: „Administrator”)

Z uwagi na to, że jesteś pracownikiem naszego klienta/kontrahenta chcielibyśmy przekazać Tobie kilka ważnych informacji.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000697742, REGON 07045122500000, NIP 5471000427, tel.338124783, 338125930, email: biuro@biuroperfekt.pl

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH? DLACZEGO WŁAŚCIWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy z naszym klientem, a Twoim pracodawcą.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), który polega na umożliwieniu kontaktowania się z Tobą, wymiany korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą wynikającą z zawartej umowy z Twoim pracodawcą.

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Odbiorcą Twoich danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki, dostawcy usług IT oraz podmioty z nami powiązane.

4. SKĄD UZYSKALIŚMY TWOJE DANE?

Twoje dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz stanowiska, uzyskaliśmy od Twojego pracodawcy, w związku z zawartą z nim umową.

5. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponieważ Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

7. JAKIE MASZ PRAWA?

Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie. Masz prawo również wnieść skargę do organu nadzorczego.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych.

* RODO, czyli ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla klientów/kontrahentów

BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000697742, REGON 07045122500000, NIP 5471000427
(dalej: „Administrator”)

Z uwagi na to, że jesteś naszym klientem/kontrahentem lub osobą, która reprezentuje interesy naszego klienta/kontrahenta chcielibyśmy przekazać Tobie kilka ważnych informacji.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000697742, REGON 07045122500000, NIP 5471000427, tel.338124783, 338125930, email:biuro@biuroperfekt.pl

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH? DLACZEGO WŁAŚCIWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO*), jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) (prawo podatkowe, rachunkowość).
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest również uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, której jesteś stroną.

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Odbiorcą Twoich danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np. księgowość, podmioty realizujące wysyłki, operatorzy pocztowi, banki, dostawcy usług IT oraz podmioty z nami powiązane.

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?

Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego wynikającego, w szczególności z ustawy o rachunkowości. Po tym okresie dane zostaną usunięte.

6. JAKIE MASZ PRAWA?

Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie. Masz prawo również wnieść skargę do organu nadzorczego.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

* RODO czyli ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).