INFORMAČNÍ POVINNOST pro zaměstnance zákazníků/dodavatelů

BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko
KRS 0000697742, IČO 07045122500000, DIČ 5471000427
(dále jen „správce”)

S ohledem na to, že jste zaměstnancem našeho zákazníka/dodavatele, bychom vám rádi poskytli několik důležitých informací.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, KRS 0000697742, IČO 07045122500000, DIČ 5471000427, tel. 0048 338124783, 0048 338125930, email: biuro@biuroperfekt.pl

2. JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? PROČ VLASTNĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše údaje zpracováváme, protože je to nezbytné k plnění smlouvy nebo přijetí opatření, která souvisí s uzavřením smlouvy s naším zákazníkem a vaším zaměstnavatelem.
Právním základem zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR*), který spočívá v umožnění kontaktu s vámi, výměně korespondence pro účely, jež souvisí s navazovanou nebo prováděnou spoluprací, která vyplývá ze smlouvy uzavřené s vaším zaměstnavatelem.

3. KDO MŮŽE BÝT PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příjemcem vašich osobních údajů mohou být naši zaměstnanci, subjekty, které s námi spolupracují, jako jsou např. účetní a přepravní společnosti, poštovní operátoři, banky, poskytovatelé IT služeb a subjekty s námi spojené.

4. KDE JSME ZÍSKALI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy a funkce jsme získali od vašeho zaměstnavatele v souvislosti se s ním uzavřenou smlouvou.

5. PŘENESEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EHP?

Sdělujeme vám, že nemáme v úmyslu přenášet vaše osobní údaje do třetí země (jako třetí země je chápána země mimo EU a EHP).

6. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení po dobu nezbytnou k případnému určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Protože jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, mohou být také zpracovávány do doby, dokud nepodáte námitku.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, přenos osobních údajů a můžete také kdykoli vznést námitku. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nepřijímáme automatizovaná rozhodnutí ve vztahu k vašim osobním údajům.

* GDPR, tedy NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

INFORMAČNÍ POVINNOST pro zákazníky/dodavatele

BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko
KRS 0000697742, IČO 07045122500000, DIČ 5471000427
(dále jen „správce”)

S ohledem na to, že jste naším zákazníkem/dodavatelem nebo osobou, která zastupuje zájmy našeho zákazníka/dodavatele, bychom vám rádi poskytli několik důležitých informací.

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je BIURO PERFEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Partyzantów 31A, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko KRS 0000697742, IČO 07045122500000, DIČ 5471000427, tel. 0048 338124783, 0048 338125930, email: biuro@biuroperfekt.pl

2. JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? PROČ VLASTNĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nutné k plnění smlouvy nebo k úkonům, které souvisí s uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR*), dále je to nutné ke splnění zákonné povinnosti správce (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR*) (daňové právo, účetnictví).
Právním základem zpracování vašich osobních údajů je také oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR*), který spočívá v případném určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků vyplývajících z uplatňování smlouvy, které jste smluvní stranou.

3. KDO MŮŽE BÝT PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Příjemcem vašich osobních údajů mohou být naši zaměstnanci, subjekty, které s námi spolupracují, jako jsou např. účetní a přepravní společnosti, poštovní operátoři, banky, poskytovatelé IT služeb a subjekty s námi spojené.

4. PŘENESEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EHP?

Sdělujeme vám, že nemáme v úmyslu přenášet vaše osobní údaje do třetí země (jako třetí země je chápána země mimo EU a EHP).

5. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a po ukončení smlouvy po dobu nezbytnou k případnému určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků a po dobu nezbytnou k tomu, aby správce splnil zákonnou povinnost vyplývající zejména ze zákona o účetnictví. Po uplynutí této doby budou osobní údaje smazány.

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, přenos osobních údajů a můžete také kdykoli vznést námitku. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nepřijímáme automatizovaná rozhodnutí ve vztahu k vašim osobním údajům.
Poskytnutí osobních údajů je podmínkou pro uzavření smlouvy, přičemž jejich neposkytnutí má za následek nemožnost uzavřít nebo plnit smlouvu.

* GDPR, tedy NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).